Front page

[global_web_background_image title=”malagasy.bible” teaser_text=”Madagasikara%20heniky%20ny%20fahalalana%20an’i%20Kristy%20amin’ny%20alalan’ny%20Soratra%20Masina” background_image=”409″ text_color=”text-light” text_position=”text-top” cta_button=”yes” button_text=”Raiso ka Vakio” button_link=”95″ credits_color=”black” background=”bgd-green” foreground=”fgd-white” /]

[global_web_pull_quote cite=”1Pet 1.25″ quote=”…ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra,
ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin’ny ahitra.
Malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny;
fa ny tenin’ny Tompo no maharitra mandrakizay.” background=”bgd-white” foreground=”fgd-black” /]

[global_web_text_section title=”Our Bible Languages” text=”Click%20any%20of%20the%20links%20below%20to%20read%20more%20about%20the%20bible%20in%20your%20language.” navigation_id=”languages” /]


Malgache Malagasyantankarana Malagasybara Malagasymasikoro Malagasynorthernbetsimisaraka Malagasyplateau

Malagasysakalava Malagasysouthernbetsimisaraka Malagasytandroymahafaly Malagasytanosy Malagasytesaka

Malagasytsimihety

[global_web_text_section title=”Ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy” text=”Madagasikara%20heniky%20ny%20fahalalana%20tsara%20an%E2%80%99i%20Kristy%20amin%E2%80%99ny%20alalan%E2%80%99ny%20Soratra%20Masina%20no%20vinan%E2%80%99ny%20FMBM.%20Mba%20hahatanteraka%20io%20vina%20io%2C%20ny%20antom-pisian%E2%80%99ny%20FMBM%20dia%20ny%20mandika%20ny%20Soratra%20Masina%20amin%E2%80%99ny%20fiteny%20azon%E2%80%99ny%20olona%2C%20mamokatra%20ny%20Soratra%20Masina%20amin%E2%80%99ny%20endriny%20il%C3%A0n%E2%80%99ny%20olona%20azy%2C%20mampiely%20izany%20amin%E2%80%99ny%20vidiny%20mety%20ho%20takatry%20ny%20olona%20ary%20mampiofana%20sy%20manentana%20ny%20fandinihana%20sy%20ny%20fampiasana%20ny%20Soratra%20Masina.%0A%0ANy%20FMBM%20dia%20Fikambanana%20Kristianina%20izay%20mitana%20ny%20toerany%20lehibe%20eo%20anivon’ny%20Nosy%20amin%E2%80%99ny%20asa%20fandikanteny%2C%20ny%20famokarana%20ary%20ny%20%20fampielezana%20ny%20Baiboly.%20Miara-miasa%20tanteraka%20amin%E2%80%99ny%20fiangonana%20sy%20ireo%20Fikambanana%20kristianina%20ny%20FMBM%20ary%20miara-miasa%20ihany%20koa%20amin’ireo%20fikambanana%20miankina%20na%20tsy%20miankina%20amin’ny%20fanjakana.” navigation_id=”about-us” /]

[global_web_full_text_above title=”Baiboly amin’ny fiteniko, manova ny fiainako” teaser_text=”Maro%20ny%20tenim-paritra%2C%20saingy%20tsy%20manakana%20ny%20fifandraisana%20eo%20amin%E2%80%99ireo%20mponina%20avy%20amin%E2%80%99ny%20faritra%20samy%20hafa%20izany%20noho%20ny%20teny%20Malagasy%20izay%20teny%20ifandraisan%E2%80%99ny%20Malagasy%20rehetra%20manerana%20an%E2%80%99i%20Madagasikara.%0A%0ANy%20asa%20fandikanteny%20izay%20an-dalana%20ankehitriny%20dia%20ny%20Baiboly%20Malagasy%20Fandalinana%20(Bible%20d%E2%80%99Etude).%20Teolojianina%2017%20avy%20amin%E2%80%99ireo%20Fiangonana%20mampiasa%20ny%20Baiboly%20Protestanta%20no%20mandray%20anjara%20amin%E2%80%99izany.%20%0A%0AIty%20Baiboly%20ity%20dia%20hiavaka%20amin%E2%80%99ny%20fanampiana%20ny%20mpamaky%20satria%20hahitana%20ireto%3A%20fampidirana%20mafonja%20isaky%20ny%20boky%20sy%20ny%20vondrom-boky%2C%20naoty%20fandalinana%20eny%20amin%E2%80%99ny%20foto-pejy%2C%20lahatsoratra%20sy%20fanampim-panazavana%20momba%20ireo%20hevi-dehibe%20ao%20amin%E2%80%99ny%20Baiboly%2C%20sarisary%20fanazavana%2C%20tabilao%20famintinana%20indray%20mijery%20ny%20tantara%2C%20fanazavana%20teny%20sarotra%2C%20konkordansa.” image=”431″ credits_color=”white” cta_button=”no” navigation_id=”our-work” background=”bgd-blue” foreground=”fgd-black” /]

[global_web_text_section title=”Fanorenana ny Trano Foibe FMBM Antaninarenina” text=”Efa%20tena%20antitra%20ka%20tsy%20maintsy%20nialana%20ny%20Trano%20Foibe%20eo%20Antaninarenina.%20Noho%20ny%20fahasimbany%20dia%20tsy%20maintsy%20ravana%20tanteraka%20izany%20ka%20trano%20vaovao%20mihitsy%20no%20haorina.%20Io%20trano%20vaovao%20io%20dia%20sady%20anatanterahana%20ny%20asan%E2%80%99ny%20FMBM%20no%20kendrena%20mba%20ho%20loharanom-bola%20maharitra.%20%0A%0ANy%20teti-bidin%E2%80%99ny%20fanorenana%20dia%206%20000%20000%20000%20Ar%20%20(enina%20lavitrisa%20ariary).%0A%0ATohano%20ary%20ento%20am-bavaka%20ny%20famoriam-bola%20ho%20amin%E2%80%99ny%20fanorenana%20ny%20trano%20vaovao%20FMBM%0A%0AKaonty%20BOA%2000009%2005000%2011023000%20015%2022%0A” navigation_id=”our-projects” /]

[ubs_prayer_a_day list_id=”575″ start_date=”2017-10-02″ background=”bgd-skyblue” foreground=”fgd-black” /]

[global_web_text_image title=”Misaotra anao miara-miasa” teaser_text=”Misaotra%20anao%20manohana%20ny%20asa%20fampielezana%20ny%20Baiboly%20eto%20Madagasikara%20amin’ny%20fomba%20maro%20samihafa%3A%0A-Mpanampy%20an-tSitrapo%0A-Sakaizan’ny%20Baiboly%0AMisaotra%20anao%20manohana%20amin’ny%3A%0A-Vavaka%0A-Ara-bola” spread_image=”439″ text_position=”text-on-left” navigation_id=”get-involved” /]

[global_web_contact_block title=”Fifandraisana” address_position=”text-on-left” name=”Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy” street_address=”II E 21 A Ter, Immeuble ECE Ampasampito” address_locality=”Antananarivo” address_region=”Madagascar” postal_code=”101″ telephone=”261 32 07 251 35″ email=”fmbm@biblesociety-malagasy.org” facebook=”https://www.facebook.com/Fikambanana-Mampiely-Baiboly-Malagasy-953287388084008/” navigation_id=”get-in-touch” /]

 

 

× How can we help you?