malagasy.bible

Madagasikara heniky ny fahalalana an'i Kristy amin'ny alalan'ny Soratra Masina

...ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra,
ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin’ny ahitra.
Malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny;
fa ny tenin’ny Tompo no maharitra mandrakizay.
1Pet 1.25

Our Bible Languages

Click any of the links below to read more about the bible in your language.


Malgache Malagasyantankarana Malagasybara Malagasymasikoro Malagasynorthernbetsimisaraka Malagasyplateau

Malagasysakalava Malagasysouthernbetsimisaraka Malagasytandroymahafaly Malagasytanosy Malagasytesaka

Malagasytsimihety

Ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy

Madagasikara heniky ny fahalalana tsara an’i Kristy amin’ny alalan’ny Soratra Masina no vinan’ny FMBM. Mba hahatanteraka io vina io, ny antom-pisian’ny FMBM dia ny mandika ny Soratra Masina amin’ny fiteny azon’ny olona, mamokatra ny Soratra Masina amin’ny endriny ilàn’ny olona azy, mampiely izany amin’ny vidiny mety ho takatry ny olona ary mampiofana sy manentana ny fandinihana sy ny fampiasana ny Soratra Masina.

Ny FMBM dia Fikambanana Kristianina izay mitana ny toerany lehibe eo anivon'ny Nosy amin’ny asa fandikanteny, ny famokarana ary ny fampielezana ny Baiboly. Miara-miasa tanteraka amin’ny fiangonana sy ireo Fikambanana kristianina ny FMBM ary miara-miasa ihany koa amin'ireo fikambanana miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana.

Baiboly amin'ny fiteniko, manova ny fiainako

Maro ny tenim-paritra, saingy tsy manakana ny fifandraisana eo amin’ireo mponina avy amin’ny faritra samy hafa izany noho ny teny Malagasy izay teny ifandraisan’ny Malagasy rehetra manerana an’i Madagasikara.

Ny asa fandikanteny izay an-dalana ankehitriny dia ny Baiboly Malagasy Fandalinana (Bible d’Etude). Teolojianina 17 avy amin’ireo Fiangonana mampiasa ny Baiboly Protestanta no mandray anjara amin’izany.

Ity Baiboly ity dia hiavaka amin’ny fanampiana ny mpamaky satria hahitana ireto: fampidirana mafonja isaky ny boky sy ny vondrom-boky, naoty fandalinana eny amin’ny foto-pejy, lahatsoratra sy fanampim-panazavana momba ireo hevi-dehibe ao amin’ny Baiboly, sarisary fanazavana, tabilao famintinana indray mijery ny tantara, fanazavana teny sarotra, konkordansa.

Fanorenana ny Trano Foibe FMBM Antaninarenina

Efa tena antitra ka tsy maintsy nialana ny Trano Foibe eo Antaninarenina. Noho ny fahasimbany dia tsy maintsy ravana tanteraka izany ka trano vaovao mihitsy no haorina. Io trano vaovao io dia sady anatanterahana ny asan’ny FMBM no kendrena mba ho loharanom-bola maharitra.

Ny teti-bidin’ny fanorenana dia 6 000 000 000 Ar (enina lavitrisa ariary).

Tohano ary ento am-bavaka ny famoriam-bola ho amin’ny fanorenana ny trano vaovao FMBM

Kaonty BOA 00009 05000 11023000 015 22

Noho izany, izahay koa dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo hatramin’ny andro nandrenesanay, mba hofenoina ny fahalalana ny sitrapony ianareo amin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin’ny Fanahy, mba handehananareo mendrika ny Tompo, manao ny sitrapony amin’ny zavatra rehetra, mahavokatra amin’ny asa tsara rehetra sady mitombo amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra; mba hampahatanjahina amin’ny hery rehetra araka ny herin’ny voninahiny ianareo ka hanana ny faharetana rehetra sy ny fahari-po.

Kol 1.9-11 (Dikanteny Protestanta fanitsiana fahenina)

Misaotra anao miara-miasa

Misaotra anao manohana ny asa fampielezana ny Baiboly eto Madagasikara amin'ny fomba maro samihafa:
-Mpanampy an-tSitrapo
-Sakaizan'ny Baiboly
Misaotra anao manohana amin'ny:
-Vavaka
-Ara-bola

Fifandraisana

Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy

II E 21 A Ter, Immeuble ECE Ampasampito
Antananarivo
Madagascar
101
Tel: 261 32 07 251 35
E-mail: fmbm@biblesociety-malagasy.org